default-header
HomeBlogsInkomstenbelasting: de box 3-wijzigingen vanaf 2023

Inkomstenbelasting: de box 3-wijzigingen vanaf 2023

Over jouw privé vermogen betaal je inkomstenbelasting indien jouw privé vermogen in 2023 hoger is dan de vrijstelling van € 57.000. Jouw privé vermogen bestaat uit onder andere bankrekeningen, beleggingen, cryptovaluta, onroerende zaken en wellicht nog andere vermogenscomponenten. Indien er ook schulden tot jouw privé vermogen behoren, dan mag je deze in box 3 in mindering brengen. In jouw aangiften inkomstenbelasting wordt de waarde van jouw privé vermogen per 1 januari van het betreffende jaar aangegeven in box 3. Aangezien de belastingheffing in box 3 komende jaren zal veranderen, willen wij de wijzigingen graag onder jouw aandacht brengen.  

Vanaf 2017 tot en met 2022 rechtsherstel

Voorheen werden de bezittingen en schulden volgens de belastingwetten belast met het fictieve rendement. Dit gebeurde totdat het fictieve rendement hoger werd dan het werkelijke rendement. Dat geldt met name bij belastingplichtigen die voornamelijk alleen spaarrekeningen als vermogen aanhouden. Om die reden heeft De Hoge Raad bepaald dat het privé vermogen op een andere wijze belast moet worden in box 3. Vanaf 2017 tot en met 2022 wordt er een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe berekening en de oorspronkelijke berekening. Als de nieuwe berekening lager uitvalt, dan wordt uitgegaan van de lagere berekening. Valt de nieuwe berekening hoger uit, dan blijft de oorspronkelijke berekening van toepassing.

Vanaf 2023 tot en met 2025 overbruggingswet

Vanaf 2023 tot en met 2025 geldt er één berekening en worden de bezittingen en de schulden op een andere wijze belast. Deze methodiek sluit meer aan op het werkelijke rendement. Het privé vermogen wordt onderverdeeld in de categorieën banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor iedere categorie geldt een afzonderlijke rentepercentage. Daarnaast is in 2023 het tarief inkomstenbelasting verhoogd naar 32 % (in 2022 is het 31%) en is de eerder genoemde vrijstelling verhoogd naar € 57.000 per persoon. Bij banktegoeden wordt er gerekend met het gemiddelde van de maandelijkse rentepercentages op deposito’s, dit wordt na afloop van het betreffende jaar vastgesteld. Voor schulden geldt een vergelijkbare manier van vaststellen van rentepercentage. Op deze manier sluit het zoveel mogelijk aan bij het werkelijk, in dat jaar behaalde, rendement. Bij de overige bezittingen, te denken aan bijvoorbeeld beleggingen, crypto, vorderingen en onroerende zaken, is het rentepercentage vastgesteld aan de hand van het gemiddelde van de meerjarige rendementen. Voor het jaar 2023 is dat vastgesteld op 6,17%.

Aangezien de waarde van het privé vermogen slechts op één datum wordt bepaald, creëert het de ruimte om vóór de betreffende datum de overige bezittingen (met hogere rentepercentage) te verkopen en bijvoorbeeld tijdelijk om te zetten in banktegoeden (met lagere rentepercentage). En na de peildatum de overige bezittingen terug te kopen. Een voorbeeld: op 24 december worden de beleggingen verkocht en op een bankrekening gestort en vervolgens koop je op 3 januari die beleggingen weer terug. In dit geval is er enkel gehandeld om minimaal box 3 inkomstenbelasting te betalen en zal de belastingdienst op grond van peildatumarbitrage jouw aangifte inkomstenbelasting corrigeren met een hogere rentepercentage. Dit is te voorkomen als er minstens drie maanden tussen de handelingen (dus in het voorbeeld vanaf 1 april terugkoopt) zit waarin een peildatum bevindt.

Inkomstenbelasting: de box 3-wijzigingen vanaf 2023

Vanaf 2026

Tot en met 2025 zal de regering werken aan een wettelijke systematiek met heffing over het werkelijke rendement , welke naar verwachting vanaf 2026 operationeel is. Eerder was het voor de regering op het gebied van uitvoering, automatisering en capaciteit niet haalbaar.  Indien hierover meer informatie beschikbaar is, zullen wij jou hierover vanzelfsprekend weer informeren.

Tot slot attenderen we je er graag op dat de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 24 december 2021 (“Kerstarrest”) ook nog van kracht is: inkomstenbelasting betalen op basis van werkelijk rendement op jouw vermogen behoort ook tot de mogelijkheden indien dat lager uitvalt dan de bovengenoemde methoden.

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 kunnen wij jou attenderen en adviseren over zowel de samenstelling als de omvang van jouw privé vermogen. Als je vragen en / of opmerkingen hebt, willen wij jou graag voorzien van financiële en fiscale ondersteuning.

Neem hier contact met ons op
Ludo Hardeman MB RB - Lenssen Advies

Geschreven door Ludo Hardeman MB RB, Belastingadviseur
Gepubliceerd op dinsdag 31 januari 2023

Terug naar overzicht