default-header
Home Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de zorg die wordt besteed wordt aan de correctheid van informatie is Maatschap Lenssen (verderop te noemen: Lenssen) nimmer aansprakelijk voor juistheid, actualiteit en volledigheid van getoonde informatie. Bezoekers en/of gebruikers van lenssenadvies.nl, lenssenaccountants.nl of andere door Lenssen beheerde sites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Lenssen verstrekte informatie.

Alle informatie op deze website, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Lenssen en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Lenssen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Alle informatie binnen de site van Lenssen en door haar beheerde sites valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten delen over te nemen en op andere wijze te publiceren. Lenssen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden.

Daar waar Lenssen genoemd wordt, wordt bedoeld Lenssen, personeelsleden van Lenssen en personen voor wie Lenssen verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.