default-header
HomeBedrijfsadviesOvername, fusies en opvolging

Overname, fusies en opvolging

Wanneer de wens bestaat om afscheid te nemen van je onderneming, is het een optie om je onderneming te verkopen of over te dragen aan één of meerdere werknemers of familieleden. Eenzelfde onderscheid kan gemaakt worden aan de zijde van het overnemen van een onderneming. De onderneming in kwestie kan overgenomen worden door een derde partij óf door een of meerdere werknemers of familieleden.

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de koop van/verkoop aan derden en de koop/verkoop binnen de familie of het bedrijf. De benadering van onze specialisten is per zaak toegesneden.

Overname door familie of medewerker(s)

Wanneer een onderneming aan een of meerdere familieleden en/of medewerkers wordt overgedragen, bekijken wij samen met de zittende ondernemers en de potentiële opvolgers wat ieders wensen en behoeften zijn. Aan de hand van onze bevindingen werken wij vervolgens een overnamememorandum uit met eventueel meerdere varianten. Op basis van dit memorandum wordt getracht om met alle partijen overeenstemming te bereiken over de wijze van overdracht, de voorwaarden en de te ondernemen stappen. Een succesvolle overdracht is nadrukkelijk het gevolg van een gezamenlijk proces.

Overname, fusies en opvolging

Overname door derden

Een transactie tussen partijen die geen werknemer- of familierelatie hebben, kent meerdere stappen, maar is dan ook beter gestructureerd. Voor koper en verkoper zijn de vervolgstappen voor een groot deel gelijk aan elkaar – men zit immers aan dezelfde onderhandelingstafel. De stappen die bij een overname door derden dienen te worden nagelopen, zijn als volgt:

  • opstellen van een zoekprofiel en potentiële overnamekandidaten/kopers identificeren en benaderen;
  • op basis van de interesse een specifieke business case uitwerken hoe een eventuele overname mogelijk verloopt (koper);
  • onderhandelingen over prijzen en voorwaarden met geïnteresseerde partijen;
  • het opstellen en sluiten van een intentieovereenkomst met één partij;
  • due diligence;
  • nader uitwerken business case (alleen koper);
  • contractonderhandelingen;
  • verkrijgen van bijpassende financiering (alleen koper);
  • het sluiten van de koop.
Overname, fusies en opvolging

Uiteraard bestaan er allerlei tussenvormen en varianten op deze koop- en verkoopvormen. Denk daarbij aan fusies, gefaseerde overnames of verkopen, het uitkopen van medeaandeelhouders of -vennoten en joint ventures. Al deze tussenvormen en varianten benaderen wij op eenzelfde wijze. Wij kiezen voor het best passende proces, dat wordt bepaald aan de hand van het type relatie tussen de betrokken partijen.

Een verkoop- of koopproces is per definitie multidisciplinair en daarbij is naast onderhandelingskracht tevens veel vakkennis vereist uit verschillende gebieden. Onze specialisten kunnen jou met ruime ervaring en kennis bijstaan op het gebied van bedrijfseconomie, recht, fiscaliteit, accountancy en human resource management. Wij coördineren het gehele proces en zullen daar waar nodig externe specialistische kennis inschakelen.

Kunnen wij jou van dienst zijn op gebied van overname, fusies of opvolging?