Eindejaartips salarisadministratie

Het einde van het jaar is weer in zicht. Vandaar dat wij u willen wijzen op enkele zaken ter afsluiting van het jaar en op enkele wijzigingen en aandachtspunten binnen de salarisadministratie.

Werkkostenregeling

In het kader van de werkkostenregeling en de eventuele verstrekkingen aan uw werknemers, verzoeken wij u vóór de laatste Salarisverwerking van 2022, doch uiterlijk vóór 31 december 2022 het bijgevoegd formulier “verstrekkingen 2022”, volledig ingevuld retour te zenden. Graag ook retour sturen indien er geen vergoedingen of verstrekkingen aan uw personeel hebben plaats gevonden zodat wij hiervan op de hoogte zijn. Mocht u zelf uw administratie boeken, dan verzoeken wij u ook de grootboekkaarten 2022 die betrekking hebben op uw personeelskosten, aan te leveren.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of informatie willen over de WKR, uw beschikbare ruimte en/of mogelijkheden, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Beschikking Gedifferentieerde WerkHervattingsKas (WHK)

Wij verzoeken u de beschikking Werkhervattingskas (WHK) premie 2023, welke u eind november 2022 ontvangt van de Belastingdienst, zo snel mogelijk aan ons op te sturen. Op deze beschikking staan namelijk premies vermeld (de gedifferentieerde premie WGA en ZW-flex), welke we dienen toe te passen in de salarisadministratie.

Verhoging onbelaste kilometervergoeding

Na jaren op € 0,19 per kilometer te hebben gestaan, wordt de onbelaste reiskostenvergoeding in 2023 verhoogd. Dit gebeurt naar aanleiding van de stijgende energieprijzen.

De belastingvrije kilometervergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 0,21.

In 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding nogmaals. Dan mag je als werkgever

€ 0,22 per kilometer onbelast vergoeden.

Hoe gaan andere werkgevers met de belastingvrije kilometervergoeding om?

Hoe er met de reiskostenvergoeding wordt omgegaan, verschilt sterk per werkgever. Een werkgever is niet verplicht om de reiskosten voor woon-werkverkeer te vergoeden mits in de CAO opgenomen! Zo zijn er veel werkgevers die helemaal geen kilometervergoeding verstrekken, dus ook niet de onbelaste kilometervergoeding. Aan de andere kant is de reiskostenvergoeding een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor kandidaten bij het kiezen van een nieuwe baan. In het kader van goed werkgeverschap en de krapte op de arbeidsmarkt, kan het aantrekkelijk zijn om je kilometervergoeding te verhogen.

Wat als je een hogere vergoeding biedt, dan de onbelaste kilometervergoeding?

Er zijn weinig werkgevers die een hogere kilometervergoeding betalen dan de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer (per 1 jan, 2023 € 0,21). Dit komt doordat je over de vergoeding boven dat bedrag loonheffingen moet inhouden, maar niet als je het hogere bedrag aanwijst als werkkosten. Maar de werkkostenregeling zit bij de meeste bedrijven al vol.

Graag verzorgen wij indien van toepassing de aanpassing in de kilometervergoeding voor jullie. Graag horen wij via mail salarisverwerking@lenssenadvies.nl wat we voor jullie kunnen verwerken.

Ketenmachtiging

Momenteel is het voor veel instanties nodig zaken zoals jaargegevens, verzamelloonstaten, nota’s, ziekmeldingen, belasting en pensioen online te verzorgen.
Echter, zonder machtiging om dit namens jou te doen kunnen we niet inloggen bij de diverse instanties en de benodigde acties niet uitvoeren.

Je kunt ons daarom toestemming geven om deze zogenaamde ketenmachtigingen aan te vragen, je machtigt daarmee ons om namens jouw bedrijf of organisatie in te loggen bij specifieke dienst(en) met eHerkenning.

We zouden je daarom graag een link sturen zodat de machtiging kan worden aangevraagd. Graag ontvangen wij voor 10 december een mail met de bevestiging dat wij jou deze link kunnen sturen.

Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie willen ontvangen dan vernemen wij dat graag.

Desinvesteren: alertheid is geboden

Wanneer je als ondernemer besluit om bedrijfsmiddelen te vervreemden waarop in het verleden investeringsaftrek is verkregen, is alertheid geboden. In deze situatie kan er sprake zijn van de zogenoemde desinvesteringsbijtelling. Dit houdt in dat in het verleden geclaimde investeringsaftrek geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden.

Van vervreemding is onder andere sprake wanneer een bedrijfsmiddel wordt verkocht of wordt overgedragen aan privé. Ook wanneer de bestemming van het bedrijfsmiddel wijzigt van eigen gebruik naar verhuur is er voor de desinvesteringsbijtellingregeling sprake van vervreemding.

Desinvesteringsbijtelling treedt op wanneer aan hierna beschreven voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is investeringsaftrek geclaimd;
 • Vervreemding vindt plaats binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft;
 • De gezamenlijke waarde van de verkochte bedrijfsmiddelen is hoger dan € 2.400.

Dit betekent dat je mogelijk desinvesteringsbijtelling moet betalen indien je eind 2022 bedrijfsmiddelen vervreemd welke in 2018 zijn aangeschaft. Om desinvesteringsbijtelling te voorkomen is het wijs om de verkoop van het bedrijfsmiddel uit te stellen naar 2023.

De desinvesteringsbijtelling is hetzelfde percentage als in het verleden geclaimd is bij de investering. Indien je in 2018 een nieuwe machine hebt aangeschaft voor € 50.000 en hier 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek over hebt geclaimd, dan geldt dit tarief ook voor de desinvesteringsbijtelling bij de verkoop in 2022. Wanneer je de machine in 2022 verkoopt voor € 20.000 wordt er € 5.600 desinvesteringsbijtelling (28%) berekend, welke bij je winst wordt opgeteld. Een belangrijk punt hierbij is dat de desinvesteringsbijtelling nooit hoger kan zijn dan het bedrag dat aan investeringsaftrek is geclaimd.

Heb je vragen over het (fiscaal) juiste moment van desinvesteren neem dan contact met ons op.

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Je hebt te maken met de gebruikelijkloonregeling als je een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen) hebt in een BV of NV. Met Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat zij per 2023 een verandering door willen voeren voor de gebruikelijkloonregeling van directeur-grootaandeelhouders (DGA). Op dit moment is het wetsvoorstel nog niet aangenomen. Deze aangepaste regelgeving heeft voor veel DGA’s gevolgen, dus wellicht ook voor jou.

De gebruikelijkloonregeling

De afgelopen jaren werd het gebruikelijk loon op basis van de volgende criteria vastgesteld:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • Minimaal het loon van de meestverdienende werknemer binnen de onderneming
 • Een vast bedrag van € 48.000 (2022).

Het gebruikelijk loon werd vastgesteld op het hoogste bedrag van deze drie criteria. Ongeacht wat uw werkelijk genoten loon is. Als het werkelijk genoten loon lager is dan het gebruikelijk loon dient de directeur-grootaandeelhouder het verschil als fictief loon op te nemen.

2023

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat per 2023 de doelmatigheidsmarge volledig wordt afgeschaft. De doelmatigheidsmarge ziet op het eerste criterium. Vanaf 2023 geldt niet meer 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, maar 100%.

Dit betekent dat je als directeur-grootaandeelhouder het loon opnieuw moet beoordelen op grond van bovenstaande criteria. Als gevolg van de afschaffing van de doelmatigheidsmarge moet je vaststellen wat het loon is van de meest vergelijkbare dienstbetrekking in jouw situatie. De meest vergelijkbare dienstbetrekking ziet op alle dienstbetrekkingen, dus niet alleen de dienstbetrekkingen binnen jouw onderneming. In plaats van 75% van dit loon neem je vanaf 2023 100% van dit loon.

Voorbeeld: Stel het jaarloon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt € 100.000. Voorheen werd dan 75% x € 100.000 = € 75.000 als gebruikelijk loon aangenomen voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Echter, als gevolg van de voorgenomen wetswijziging wordt vanaf 2023 € 100.000 als loon aangenomen voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat betekent dat het loon met € 25.000 toeneemt vanaf 1 januari 2023.

Onder bijzondere omstandigheden mag het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld dan de eerder benoemde voorwaarden. Dit kan alleen als je dit aannemelijk kunt maken (bewijzen).

Heb je vragen over de hoogte van je DGA-salaris neem dan contact op met ons.

Verhoging onbelaste kilometervergoeding

Na jaren op € 0,19 per kilometer te hebben gestaan, wordt de onbelaste reiskostenvergoeding in 2023 verhoogd. Dit gebeurt naar aanleiding van de stijgende energieprijzen.

De belastingvrije kilometervergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 0,21.

In 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding nogmaals. Dan mag je als werkgever € 0,22 per kilometer onbelast vergoeden.

Hoe gaan andere werkgevers met de belastingvrije kilometervergoeding om?

Hoe er met de reiskostenvergoeding wordt omgegaan, verschilt sterk per werkgever. Een werkgever is niet verplicht om de reiskosten voor woon-werkverkeer te vergoeden. Zo zijn er veel werkgevers die helemaal geen kilometervergoeding verstrekken, dus ook niet de onbelaste kilometervergoeding.

Aan de andere kant is de reiskostenvergoeding een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor kandidaten bij het kiezen van een nieuwe baan. In het kader van goed werkgeverschap en de krapte op de arbeidsmarkt, kan het aantrekkelijk zijn om je kilometervergoeding te verhogen.

Wat als je een hogere vergoeding biedt, dan de onbelaste kilometervergoeding?

Er zijn weinig werkgevers die een hogere kilometervergoeding betalen dan de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer. Dit komt doordat je over de vergoeding boven dat bedrag loonheffingen moet inhouden, maar niet als je het hogere bedrag aanwijst als werkkosten. Maar de werkkostenregeling zit bij de meeste bedrijven al vol.

Wat te doen?

Graag verzorgen wij indien van toepassing de aanpassing in de kilometervergoeding voor jullie. Graag horen wij via mail salarisverwerking@lenssenadvies.nl wat we voor jullie kunnen verwerken.

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Als ouder of verzorger kun je in aanmerking komen voor een uitkering over maximaal 9 weken van je ouderschapsverlof.

Wanneer kom je in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof?

De uitkering is beschikbaar voor iedere ouder die in loondienst werkt. Als ouder heb je recht op ouderschapsverlof, dit is maximaal 26 keer het aantal uren van je werkweek. Je kunt ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

De uitkering bedraagt 9 weken betaald verlof. Je moet binnen 1 jaar na geboorte van je kind de 9 weken betaald verlof opnemen. Bij een adoptie- of pleegkind moet je dit opnemen binnen 1 jaar nadat je kind in uw gezin is opgenomen. De uitkering vraag je aan via je werkgever.

Alfahulp en directeur-grootaandeelhouder

De uitkering betaald ouderschapsverlof is ook voor alfahulpen en directeur-grootaandeelhouders, deze vraag je zelf aan bij het UWV. Verder kan ook per 2 augustus de uitkering aanvullend geboorteverlof aangevraagd worden, dit was voorheen nog niet mogelijk voor alfahulpen en directeur-grootaandeelhouders.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Limburgse en Brabantse ondernemers die door het hoogwater van vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, komen in aanmerking voor een speciale tegemoetkomingsregeling. Het Rijk heeft een uitkering van 24 miljoen euro toegekend aan de Provincie Limburg om deze tegemoetkoming te realiseren. De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen van 24 oktober tot en met 5 december 2022.

Onder andere op aandringen van KHN, HISWA/RECRON, LWV en MKB Limburg werkte het kabinet afgelopen zomer samen met de provincie Limburg aan de invulling van een tegemoetkomingsregeling voor getroffen ondernemers. Deze invulling is nu bekend. De regeling geldt voor omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) is vanaf 24 oktober beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Ondernemers zijn hard geraakt door het hoogwater. Veel bedrijven en winkelpanden hebben schade geleden. Ondernemers hebben in de periode na de wateroverlast veel veerkracht getoond en hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk weer opgepakt. Deze tegemoetkoming van de omzetschade geeft hun daarbij een zetje in de rug.”

In juli 2021 werden delen van Limburg en Noord-Brabant getroffen door hoogwater met enorme schade tot gevolg.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Vanaf 3 oktober 2022 is Nederland weer een subsidieregeling rijker, de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De DUMAVA is een subsidieregeling voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten. De DUMAVA komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Het rijk stelt een budget beschikbaar van € 150 miljoen voor de periode oktober 2022 – december 2023.

Om in aanmerking te komen voor de DUMAVA – subsidie moet het vastgoed in Nederland staan en eigendom zijn van een maatschappelijke instelling binnen sectoren zoals decentrale overheid, onderwijs, zorg, cultuur en religieuze instellingen. Ben je ondernemer voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kun je gebruik maken van andere regelingen (ISDE, energie- en milieu investeringsaftrek) en kom je niet in aanmerking voor DUMAVA.

Je kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

 • Je voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf je voert een integraal verduurzamingsproject uit.
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voer je verduurzamingsmaatregelen uit;
 • Het maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is het vastgoed opgeleverd na 2012? Dan kom je alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • Je start met de verduurzamingsactiviteiten nádat de subsidieaanvraag is ingediend. Dit kan vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat pas vanaf 3 oktober 2022 een contract kan worden aangegaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • Je realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseer je binnen 3 jaar na verstrekking;
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor DUMAVA-subsidie wordt aanvraagt, is geen andere subsidie verleend.

Houdt daarnaast rekening met de volgende voorwaarden:

 • De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 voor verduurzaamheidsmaatregelen en € 25.000 voor een integraal verduurzamingsproject;
 • De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten. Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is verplicht.
 • De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Het aanvragen van de regeling is mogelijk van 3 oktober 2022 en kan tot en met 31 december 2023.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Gevolgen van inflatie voor de ondernemer

Wat is inflatie?

Inflatie treedt op wanneer er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren. Met andere woorden: door inflatie wordt geldeenheid in de loop van de tijd minder waard..  De inflatie van een land wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage wordt berekend door de prijzen van nu te vergelijken met de prijzen van één jaar geleden. De gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2012 t/m 2021 was 1,66%.

Huidige inflatie

De prijzen van de consumentengoederen zijn in augustus 2022 ten opzichte van een jaar geleden gestegen met 12%. Dit is voor een groot deel te verklaren door de stijging van de energieprijzen. Deze zijn in augustus 2022 namelijk 151% hoger dan augustus 2021. De hoogste inflatie ooit in Nederland was hiervoor 11,1 procent, dit was in januari 1975.

Koopkrachtdaling

Ten tijde van hoge inflatie neemt het consumentenvertrouwen af en wordt er minder besteed aan luxe producten. Daarnaast wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk te besparen op boodschappen. Hoe kun je er als ondernemer vervolgens voor zorgen dat jouw producten of diensten alsnog gekocht worden? Je kunt bijvoorbeeld je aanbod verbreden waardoor je een grotere doelgroep aanspreekt en hierdoor meer omzet zult generen. Een andere optie is om meer aandacht te besteden aan marketing en advertenties. Hoe meer mensen afweten van jouw producten of diensten, hoe meer potentiële klanten.

Kostenstijging

Naast een mogelijke omzetdaling door de daling van de koopkracht, stijgen de  kosten. Ben jij in staat om de kostenverhogingen door te voeren aan jouw klanten en besteed je hier voldoende aandacht aan? Zorg met regelmaat voor een goede kostprijs calculatie. Houdt bij de nieuwe prijs vanzelfsprekend rekening met je concurrent, maar probeer jouw benodigde marges in takt te laten.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.