Belastingaangifte UBD 2022 en UBD 2023 vereist in btw-verlegde situaties

Tijdens een recent Beconoverleg heeft de Belastingdienst aangegeven dat het cruciaal is om zo snel mogelijk een Opgaaf uitbetaalde bedragen over 2022 (UBD 2022) in btw-verlegde situaties in te dienen, hoewel hierover onduidelijkheid bestond. Indieners van UBD 2022-gegevens dienen contact op te nemen met de inspecteur van hun belastingkantoor om maatwerkafspraken te maken. Contact kan ook worden opgenomen via gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl of de BelastingTelefoon (0800-0543). Het ontbreken van een UBD 2022 in btw-verlegde situaties kan mogelijke sancties tot gevolg hebben, zoals aangegeven door het SRA en de RB.

Ook moet de Opgaaf UBD 2023 zo snel mogelijk worden ingediend, waarvoor de Belastingdienst geen massaal uitstel verleent. Desondanks kan uitstel worden aangevraagd volgens het proces beschreven in vraag 13 van het vraag- en antwoorddocument.

Wat is nog onduidelijk?

Op de volgende vragen heeft de Belastingdienst nog geen antwoord gegeven:

 • Of een eenmanszaak met personeel in btw-verlegde situaties een UBD moet indienen en zo ja, hoe?
 • Of een eenmanszaak die personen inhuurt in btw-verlegde situaties een UBD moet indienen en zo ja, hoe?

De gegevens van de opgaaf UBD worden verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) als resultaat uit overige werkzaamheden (row). Zelfs gegevens die na 1 februari 2024 zijn/worden aangeleverd, zullen periodiek worden verwerkt in de VIA. Het is echter nog onduidelijk of een belastingplichtige die de row uit de aangifte verwijdert en verwerkt als winst uit onderneming standaard een brief zal ontvangen van de Belastingdienst.

Bron: Toch opgaaf UBD 2022 en UBD 2023 doen in btw-verlegd situaties – Fiscount

Voorlopige aanslagen 2023 en belastingrente

Wellicht ben je opgenomen in de uitstelregeling van ons kantoor. Jouw aangifte 2023 hoeft dan pas voor 1 mei 2025 te worden ingediend. Word je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023 na 1 mei 2024 ingediend ben je mogelijk belastingrente verschuldigd (als uit de aangifte een te betalen bedrag volgt). Belastingrente betalen is in veel gevallen niet gewenst. In dit artikel kun je lezen wat je kunt doen om dit te voorkomen.

Belastingrente

Als je belasting verschuldigd bent, dan kan de Belastingdienst hierover belastingrente in rekening brengen. De belastingrente wordt opgelegd als de Belastingdienst de (voorlopige) aanslag niet op tijd (na 1 juli na afloop belastingjaar) kan vaststellen. De Belastingrente is een vergoeding voor de rente welke de Belastingdienst heeft misgelopen, doordat zij de aanslag niet op tijd hebben kunnen vaststellen.

Voorkom belastingrente

Door tijdig je belasting te betalen via een voorlopige aanslag voorkom je belastingrente hierover. Als je vóór 1 mei 2024 een voorlopige aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2023 doet, dan kan de Belastingdienst geen belastingrente in rekening brengen als de Belastingdienst de aangifte volgt.

Let wel op, maak een realistische inschatting van de te betalen belasting. Als blijkt dat de voorlopige aangifte te laag is, waardoor je nog belasting verschuldigd bent, dan brengt de Belastingdienst alsnog belastingrente in rekening over de nog te betalen belasting.

Hoogte belastingrente

De belastingrenteperiode begint vanaf 1 juli 2023, vanaf deze datum berekent de Belastingdienst belastingrente over je aanslag. De belastingrenteperiode is maximaal 19 weken nadat je aangifte is ingediend en de berekening eindigt in ieder geval zes weken na de datum op de aanslag (als dit korter is dan bovengenoemde 19 weken).

Het belastingrentepercentage voor de inkomstenbelasting bedraagt 7,5%. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt het percentage zelfs 10%! De belastingrente kan dus flink oplopen, zoals je kunt zien in het voorbeeld hieronder:

Voorbeeld:

Stel je dient de aangifte inkomstenbelasting in op 1 juni 2024. Op 1 december 2024 krijgt u de voorlopige aanslag hierover voor een te betalen bedrag van € 15.000 (conform de ingediende aangifte). Je bent belastingrente verschuldigd want je hebt na 1 mei 2024 een aangifte ingediend.

19 weken vanaf 1 juni 2024 is 12 oktober 2024. Dit betekent dat de berekening van de belastingrente beperkt wordt tot 12 oktober 2024. De periode waarover belastingrente over berekend wordt is van 1 juli 2024 t/m 12 oktober 2024, dit is een periode van 104 dagen.

Doordat je één maand te laat aangifte hebt gedaan ben je:

104/360 x 7,5% x € 15.000 = € 325,- belastingrente verschuldigd.

Houdt er rekening mee, als je de aangifte nog later indient de belastingrente hoger wordt.

Belastingrente krijgen

Volgt uit je belastingaangifte een teruggave krijg je normaliter geen belastingrente. Onder bepaalde voorwaarden kun je wel belastingrente ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je geld terugkrijgt en de Belastingdienst heeft langer dan 13 weken de tijd nodig om de (voorlopige) aanslag op te leggen.

Blijkt dat je resultaat lager is dan verwacht en je hebt al een voorlopige aanslag betaald over 2022? Dan kun je de voorlopige aanslag wijzigen, als je kunt onderbouwen dat je resultaat lager is dan de eerder opgelegde voorlopige aanslag. Het te veel betaalde bedrag krijg je terug, dit levert een positieve bijdrage aan je cashflow.

Als je verwacht dat je belasting moet gaan betalen over het belastingjaar 2023, dan is het verstandig om vóór 1 mei 2024 een voorlopige aangifte 2023 in te dienen op basis van een realistische schatting. Wij verzorgen graag je aanvraag of wijziging van de voorlopige aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2023. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over de voorlopige aangifte, dan kijken wij graag wat wij voor je kunnen betekenen.

Notitie EU-KOR

Uitgangspunten/toelichting

Op 1 januari 2025 wordt de Europese Kleineondernemersregeling (EU KOR) ingevoerd. Deze regeling zorgt er voor dat de KOR, zoals we deze nu al kennen in Nederland, ook in andere EU-lidstaten kan worden toegepast.

In Nederland is de regeling op dit moment zo ingericht dat ondernemers met een btw-omzet lager dan € 20.000 zich aan kunnen melden voor de KOR. Deze keuze geldt voor 3 jaar óf wanneer de btw-omzet van de onderneming de grens van € 20.000 overschrijdt. De factuur waarmee de € 20.000 wordt overschreden is de eerste factuur waarop BTW berekend moet worden.

De KOR is met name voordelig voor (kleine) ondernemers die goederen of diensten leveren aan particulieren. Deze hebben namelijk geen recht op aftrek van gefactureerde btw. Vanaf 1 januari 2025 kan de KOR ook worden toegepast bij leveringen naar het buitenland. Een klant die bijvoorbeeld sporadisch goederen levert naar het buitenland, kan in dat land gebruikmaken van de EU KOR. Waardoor in dat land geen btw-nummer aangevraagd hoeft te worden en ook geen aangifte omzetbelasting gedaan hoeft te worden.

Uitwerking

De EU KOR lijkt met name gunstig voor ondernemers die goederen binnen Nederland verkopen, maar ook wel eens goederen naar een ander land verkopen. Op dit moment kunnen die ondernemers bijvoorbeeld gebruikmaken van het OSS-systeem. Met het OSS-systeem wordt in het buitenland verschuldigde btw via de Nederlandse belastingdienst afgedragen. Echter, wanneer de omzet binnen Europa onder de € 100.000 blijft en de omzet per land onder de gestelde KOR-drempel kan de EU KOR worden toegepast. Deze KOR-drempel bedraagt in Nederland € 20.000. Met het toepassen van de EU KOR zijn de verkopen in andere EU-landen niet belast met btw.

Het is door de EU KOR mogelijk om binnen Nederland de KOR niet toe te passen, maar in een ander EU-land wel. Dit zorgt er voor dat de verkopen naar andere EU-landen niet belast zijn met btw. Voor de aftrek van voorbelasting zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen leveringen binnen Nederland en buiten Nederland. Voor de leveringen binnen Nederland bestaat dan recht op aftrek van voorbelasting omdat deze leveringen belast zijn met btw. De voorbelasting die betrekking heeft op prestaties in het buitenland is dan niet aftrekbaar omdat daar de KOR toegepast wordt.

Overige overwegingen, aandachtspunten en vraagpunten

In willekeurige volgorde:

 • De totale jaaromzet van de onderneming binnen de EU mag niet meer zijn dan € 100.000;
 • De omzetdrempel van de lidstaat waar de onderneming de KOR toepast mag niet worden overschreden;
 • De Nederlandse Belastingdienst wordt geïnformeerd over het toepassen van de KOR in een EU-lidstaat;
 • Na afloop van ieder kwartaal geeft de ondernemer zijn Nederlandse en EU omzet door aan de Belastingdienst;

Conclusie / actie

Met name de mogelijkheid om alleen in het buitenland de KOR toe te passen lijkt voordelig voor MKB-ondernemers die op dit moment het OSS-systeem toepassen. Wanneer slechts een beperkte hoeveelheid aan het buitenland geleverd wordt kan dit zonder btw gedaan worden.

Daarnaast kan de KOR voor klanten die in Nederland al de KOR toepassen uitgebreid worden naar andere EU-landen. Zo kan de ondernemer zijn werkzaamheden uitbouwen naar andere EU-landen.

Bij toepassing van de EU KOR blijven wel een aantal administratieve verplichtingen bestaan. Zo moet na afloop van ieder kwartaal de Nederlandse en EU omzet doorgegeven worden aan de Belastingdienst. In het geval van het gedeeltelijk toepassen van de KOR (alleen in Nederland of alleen buiten Nederland) zal een correctie op het recht op aftrek moeten worden gemaakt.

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuw btw-vastgoedbesluit

In het btw-vastgoedbesluit staat het beleid van de staatssecretaris inzake de btw-gevolgen van de levering en verhuur van onroerende zaken. Het vorige besluit uit 2013 is met ingang van 1 januari 2024 vernieuwd. In dit artikel staan enkele belangrijke wijzigingen uit dit besluit.

Servicekosten

Eerder volgde de btw-behandeling van servicekosten de btw-behandeling van het onroerend goed. Bij een belaste verhuur van vastgoed waren de servicekosten ook btw-belast. Bij een vrijgestelde verhuur, bijvoorbeeld van een woning, waren de servicekosten ook vrijgesteld van btw.

Sinds het vernieuwde btw-vastgoedbesluit volgen de servicekosten niet meer de btw-behandeling van de onroerende zaak. Voor de btw-behandeling van het vastgoed is nu doorslaggevend of de huurder(s) degene die de serviceprestaties verricht, zoals het schoonmaakbedrijf, zelf mogen kiezen én of de servicekosten apart op de factuur vermeld staan. Het is dus niet van belang of de huurders ook daadwerkelijk zelf de keuze maken. Enkel de mogelijkheid dat ze de keuze hebben is doorslaggevend.

Bovenstaande geldt ook voor het afnemen en factureren van nutsvoorzieningen. Voor nutsvoorzieningen zal een aparte meter per gebruiker geïnstalleerd moeten zijn, zodat het individuele gebruik kan worden vastgesteld. Dit zal ook apart op de factuur vermeld moeten worden.

Omdat deze wijzigingen veel werk met zich mee kan brengen is door de staatssecretaris een overgangsregeling ingevoerd. Het ‘oude’ beleid mag namelijk nog tot 1 januari 2025 worden toegepast.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

In het verleden werd de verhuur van niet geïntegreerde zonnepanelen door de Belastingdienst gezien als een afzonderlijke dienst naast de verhuur van de woning. Deze verhuur was belast met 21% btw. In het vernieuwde vastgoedbesluit wordt de verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen niet meer gezien als zelfstandige prestatie, maar gaat deze op in de btw-vrijgestelde verhuur van een woning. Ook hier is een overgangsregeling van toepassing. Verhuurders die vóór 2023 de btw op niet-geïntegreerde zonnepanelen in aftrek hebben gebracht mogen tot het einde van hun btw-herzieningstermijn uitgaan van btw-belaste verhuur van deze zonnepanelen.

Optie belaste verhuur

Wanneer wordt geopteerd voor belaste verhuur moest eerst aan formele voorwaarden worden voldaan. Wanneer de voorwaarden niet in de verhuurovereenkomst zijn opgenomen is in beginsel sprake van btw-vrijgestelde verhuur. Dit beleid is nu minder streng geworden. Wanneer niet aan de formele voorwaarden wordt voldaan krijgen de huurder en verhuurder nog de kans om deze voorwaarden binnen een redelijke termijn te herstellen. Van belang is wel dat:

 • de huurder het gehuurde feitelijk heeft gebruikt voor prestaties waarvoor minstens 90 procent recht op aftrek bestaat; en,
 • de verhuurder en huurder hebben gehandeld alsof rechtsgeldig is gekozen voor btw-belaste verhuur.

Actie

Wanneer je een woning verhuurt is het belangrijk om de verhuurovereenkomst na te lopen en de btw-behandeling van de servicekosten kritisch te beoordelen. Wanneer op deze woning ook niet-geïntegreerde zonnepanelen aanwezig zijn zal ook de btw-behandeling van de zonnepanelen kritisch bekeken moeten worden.

Bij vragen of onduidelijkheden kunnen je contact opnemen met je adviseur.

Verminder de belastingdruk: strategieën betreffende wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving rondom inkomstenbelasting is voortdurend in beweging, met als doel een eerlijk en efficiënt belastingstelsel te bevorderen. Als financieel adviseurs is het voor ons essentieel om up-to-date te blijven met deze veranderingen om optimale belastingstrategieën voor onze klanten te ontwikkelen. Hier volgen de meest recente updates en enkele strategieën om de belastingdruk te verlagen.

Recente Wijzigingen in de Inkomstenbelasting

 • Verlaging tarieven box 1: De belastingtarieven in box 1 (inkomen uit werk en woning) zijn verlaagd om werkenden te stimuleren. Dit biedt kansen om inkomen effectiever te belasten.
 • Aanpassing heffingskortingen: De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn verhoogd, wat direct voordeel oplevert voor werkenden en lagere inkomens.
 • Aanpak box 3: De belasting op vermogen (box 3) is onder de loep genomen, met een verschuiving naar een meer realistische belasting op werkelijk behaald rendement, hoewel dit nog in ontwikkeling is.
 • Vergroening belastingstelsel: Er zijn extra belastingvoordelen geïntroduceerd voor duurzame investeringen en het verduurzamen van woningen.

Strategieën om de belastingdruk te verminderen

 • Spreiding van inkomen: Overweeg het spreiden van inkomen over verschillende jaren, vooral als grote fluctuaties in inkomen verwacht worden. Dit kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld middelingsregelingen.
 • Benut volledig de heffingskortingen: Zorg dat alle toepasselijke heffingskortingen maximaal benut worden. Dit vereist soms specifieke planning, vooral bij partners.
 • Fiscaal partnerschap optimaliseren: Door slim gebruik te maken van de regels rond fiscaal partnerschap, kunnen partners hun aftrekposten en vermogen zo verdelen dat de belastingdruk minimaliseert.
 • Investeer in de toekomst: Voor ondernemers kan het voordelig zijn om te investeren in de groei van hun bedrijf, gebruikmakend van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) of de energie-investeringsaftrek (EIA).
 • Pensioenopbouw: Een extra storting in de pensioenpot kan belastingvoordeel opleveren, mits binnen de fiscale ruimte. Dit verlaagt het belastbaar inkomen in box 1.
 • Schulden aflossen: Voor vermogende klanten kan het aflossen van schulden, met name de eigenwoningschuld, fiscaal voordeel opleveren door de vermindering van het vermogen in box 3.

Door proactief de fiscale positie van onze klanten te beheren en gebruik te maken van de laatste wijzigingen in de belastingwetgeving, kunnen we de belastingdruk aanzienlijk verminderen. Het is belangrijk om individuele situaties te beoordelen, aangezien niet elke strategie voor elke klant geschikt is. In gesprek blijven gaan met onze klanten en regelmatige herziening van hun fiscale strategie zijn cruciaal om optimaal te profiteren van de beschikbare mogelijkheden.

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Een goede salarisadministratie begint met een goede personeelsadministratie

De salarisstrook is slechts een afschrift van hetgeen is afgesproken tussen werkgever en werknemer, rekening houdend met alle voorgeschreven rekenregels. Maar hoe registreer je jouw afspraken?

Een aantal basis gegevens zijn onmisbaar of zelfs verplicht om te registreren in jouw personeelsdossier:

1. Een kopie ID bewijs dat geldig is op het moment van in dienst treden.

Let op: vervang deze ID bewijzen niet als ze verlopen zijn. Aanvullen mag uiteraard.
Een rijbewijs is voor de identificatie bij het in dienst nemen van een werknemer. Geen geldig document!

Heb jij niet het juiste document geregistreerd, kan je zomaar geconfronteerd worden met toepassing van het anoniementarief.

2. Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

De wijze waarop de werknemer de werkgever verzoekt om de loonheffingskorting is weliswaar vormvrij gelaten, veelal wordt van dit formulier gebruik gemaakt.

Als de werknemer jou niet verzoekt om de loonheffingskorting toe te passen, mag je de loonheffingskorting niet toepassen. Het netto loon van de werknemer wordt dan aanzienlijk lager

 1. Arbeidsovereenkomst

Jij wilt toch ook dat je afspraken tussen jou en je werknemer goed vast legt in een arbeidsovereenkomst.
In deze arbeidsovereenkomst leg je onder andere vast zaken als functie, werktijd, vakantiedagen en het overeengekomen salaris

Wist je trouwens dat je een proeftijd alleen schriftelijk kan overeenkomen waarbij deze getekend is vóór aanvang van werkzaamheden?

Voor het overeenkomen van een concurrentie beding zijn ook weer regels verbonden.
Informeer tijdig bij ons om niet voor verrassingen te staan.

 1. Kopie bankpas

Vraag altijd een kopie bankpas op van de werknemer. Zo verzeker je dat de bankrekening op naam van de werknemer staat.
Ook bij wijziging van het bankrekeningnummer is het verstandig de werknemer een kopie van de bankpas aan te leveren.

Hoe bewaar je deze documenten?

Je kunt deze documenten het beste bewaren in een personeelsdossier. En hoe handig is het dat wij jou de mogelijkheid geven om dit in onze salaris software te bewaren. Je kunt het personeelsdossier zelfs delen met jouw medewerker, zodat je op dat vlak ook een uitermate professionele indruk maakt.

Documenten zijn heel eenvoudig en gestructureerd toe te voegen aan het personeelsdossier van de werknemer.

In een volgende nieuwsbrief zullen we verder ingaan op het belang van een uitgebreid personeelsdossier.

Heb jij alle personeelsdossiers op orde?
Bespreek dit snel met jouw contactpersoon.

Subsidie Paragraaf 2 Productieve investeringen Provincie Limburg

Vanaf 15 februari is de subsidieregeling voor Productieve Investeringen gericht op groen, blauw en dierwelzijn in Limburg geopend in het kader van het Nationaal Strategisch Plan GLB 2023-2027.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de regeling.

Subsidieregeling in Limburg

Deze regeling biedt jou de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor verschillende productieve investeringen die gericht zijn op het verduurzamen van jouw landbouwbedrijf. De subsidie bedraagt 40% voor landbouwers en 55% voor jonge landbouwers. De subsidie is verdeeld over vijf thema’s:

A. Water
B. Biodiversiteit en biologische bestrijding
C. Energie en klimaat
D. Veehouderij
E. Precisielandbouw

Je kunt de subsidie aanvragen voor een breed scala aan investeringen, zoals waterbesparende maatregelen, machines voor groenbemesting, stalaanpassingen voor dierenwelzijn, precisiebemesting, agroforestry, enzovoort. Voor de volledige lijst van investeringen kun je hier klikken voor de investeringslijst van de Subsidie Provincie Limburg.

Openstellingsperiode

Je kunt je aanvraag indienen vanaf 15 februari, 9.00 uur, tot en met 25 april, 17.00 uur. Je subsidieaanvraag moet minimaal €10.000 subsidie bedragen. Dit betekent een minimale investering van €25.000 voor landbouwers en €18.182 voor jonge landbouwers. Het maximale subsidiebedrag is in beide gevallen €50.000. De regeling staat open voor individuele aanvragers en niet voor samenwerkingsverbanden. In totaal is er een budget van €3,76 miljoen beschikbaar (€2,67 miljoen voor landbouwers en €1,09 miljoen voor jonge landbouwers).

Aanvraagprocedure

Aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie worden beoordeeld op basis van de punten van de investeringslijst. Hoe hoger de punten, hoe groter de kans op subsidie. Als (jonge) landbouwer kun je slechts één aanvraag doen binnen één subcategorie. Biologisch gecertificeerde ondernemingen krijgen 1 extra punt bij de aanvraag.

Voorbereiding van de aanvraag

Je moet je aanvraag indienen via de Stimulus Web Portal. Er moeten enkele verplichte bijlagen worden toegevoegd, zoals een recent bankafschrift, maatschapsakte (bij jonge landbouwer), verklaring van geen financiële moeilijkheden, offerte, enzovoort.

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Vertrouwenspersoon: hoe regel je dit?

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een externe vertrouwenspersoon.

Lenssen Advies wil voldoen aan onze zorgplicht om je te informeren over de verplichtingen die als werkgever op jou rusten met betrekking tot het beschermen van je werknemers tegen psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers, groot of klein, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Vanaf 2025 wordt dit wettelijk verplicht voor bedrijven met meer dan 10 werknemers. Het is slim om, zelfs bij minder werknemers, een vertrouwenspersoon te hebben, dit straalt vertrouwen uit.

Bied professionele ondersteuning voor het welzijn van jouw medewerkers door het inhuren van een externe vertrouwenspersoon via Meldpunt Vertrouwen.

 Gecertificeerde experts.
 Onafhankelijk en vertrouwelijk advies.
 Mogelijkheid tot effectieve vervolgstappen.
 Keurmerk op website om trots op te zijn

Meldpunt Vertrouwen is een toegankelijke en volledig onafhankelijke gesprekspartner voor medewerkers om hun vertrouwelijke verhaal te delen. Meldpunt Vertrouwen heeft expertise op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit.

Voordelen externe vertrouwenspersoon

 Ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersonen: Onze vertrouwenspersonen zijn volledig gecertificeerd en opgeleid voor deze werkzaamheden. Daarnaast zijn het de dagelijkse werkzaamheden en weten ze precies wat ze moeten doen in specifieke situaties.
 Echt onafhankelijk en vertrouwelijk: met een extern vertrouwenspersoon hebben medewerkers het gevoel dat ze echt onafhankelijk en in goed vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen.
 Geen dure opleiding/ bijscholing kosten: met een extern vertrouwenspersoon hoef je intern geen medewerker op te leiden. Ook zit je niet vast aan opfris cursussen en het risico dat je enige vertrouwenspersoon vertrekt.

Abonnement externe vertrouwenspersoon

Meldpunt Vertrouwen biedt de dienstverlening aan in abonnementsvorm. De kosten per 2024 bedragen € 350,00 per jaar (excl. BTW). Na het afsluiten van het abonnement ontvang je een informatiepakket en de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen. Dit kun je vastleggen in een personeelshandboek of in het personeelsreglement.

In geval van het inzetten van onze vertrouwenspersoon wordt de benodigde tijd in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief. Meer informatie over de kosten lees je in de volgende brochure Meldpunt Vertrouwen – Creëer een veilige werkomgeving.

Meer informatie?

Mocht je na het lezen van de brochure nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Meldpunt Vertrouwen. Bel via: 077 230 00 08 of stuur een e-mail naar:info@meldpuntvertrouwen.nl of via bezoek de website www.meldpuntvertrouwen.nl.

 

 

Wetsvoorstel beoordeling arbeidsrelaties komt met nieuw uurtarief

Wanneer moet je een zzp’er in dienst nemen en wanneer juist niet? Het wetsvoorstel ter verduidelijking van de beoordeling van arbeidsrelaties en het rechtsvermoeden geeft hier meer duidelijkheid over. Ook wordt er een nieuw uurtarief ingevoerd.

Het wetsvoorstel gaat over wanneer iemand werkt als medewerker en wanneer als zelfstandige. De overheid wil zo schijnzelfstandigheid tegengaan, zoals wanneer je een zzp’er inhuurt, terwijl dit werk ook door een eigen medewerker gedaan kan worden.

Er bestaat momenteel een grijs gebied: Wanneer werkt iemand ‘in dienst van’ en wanneer als zzp’er? De wet moet hier helderheid over bieden om te voorkomen dat de Belastingdienst achteraf belasting en premies bij jou int, terwijl je dacht een zelfstandige in te huren. Het wetsvoorstel moet op 1 juli 2025 van kracht worden, maar moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is onder andere bedoeld om mensen die moeilijk een vaste baan krijgen, te beschermen. Zij kunnen meestal alleen maar als zzp’er werken. Terwijl een vaste baan bij een werkgever bescherming biedt, bijvoorbeeld bij ziekte. Werkgevers kunnen daarvoor namelijk een verzuimverzekering afsluiten.

Je kunt alvast in kaart brengen voor welk werk je nu zzp’ers gebruikt en hoeveel zij per uur verdienen. Want in de toekomst moet dit werk misschien via een arbeidsovereenkomst gebeuren.

Twee belangrijke veranderingen uit het wetsvoorstel:

Rechtsvermoeden en uurtarief

Het voorstel is dat medewerkers die een uurtarief van €32,24 (exclusief BTW, peildatum 1 juli 2023) of lager verdienen, sowieso een vaste baan krijgen en niet als zzp’er mogen werken. Zo worden mensen met een laag loon beschermd. Een zzp’er die een lager uurtarief dan €32,24 heeft, kan beroep doen op het rechtsvermoeden. Dat betekent dat hij of zij kan eisen dat hij een arbeidsovereenkomst krijgt. Als je dat niet wilt, dan moet je bewijzen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

Het moet duidelijk worden wanneer er als zelfstandige en wanneer als medewerker wordt gewerkt, niet alleen op basis van papieren afspraken maar ook hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Vragen om te weten of iemand in loondienst werkt of niet zijn onder andere:

 • Zijn er instructies over hoe het werk moet worden gedaan?
 • Wordt de zelfstandige/medewerker aangestuurd?
 • Wordt er gecontroleerd of de zelfstandige/medewerker zijn werk goed doet?
 • Gaat het om werk dat blijvend is?
 • Hoort het werk tot de belangrijkste activiteit van het bedrijf?
 • Doet de zelfstandige hetzelfde werk als de andere medewerkers?
 • Moet de zelfstandige zelf betalen voor eventuele schade en heeft hij bijvoorbeeld een eigen logo?
 • Heeft de zelfstandige zijn eigen gereedschap, software of hulpmiddelen?
 • Hoelang duurt de opdracht?
 • Heeft de zelfstandige meerdere opdrachtgevers per jaar?
 • Heeft de zelfstandige bijzondere kennis of werkervaring die niet binnen het bedrijf te vinden is?
 • Is de zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is hij of zij btw-ondernemer en heeft hij of zij belastingvoordelen als ondernemer?

De wet voorziet in een uitgebreid toetsingskader hiervoor

Soms is het duidelijk dat iets een opdracht is voor een zelfstandig ondernemer, maar er is ook een grijs gebied. Door veranderingen in de manier van werken, zoals thuiswerken, en nieuwe banen zoals fietskoeriers, roept dit vragen op. Wat als een medewerker heel zelfstandig zijn werk doet, buiten het zicht van de baas of leidinggevende en zonder enige vorm van controle? De overheid wil hier straks duidelijkheid over geven.

Wij willen je graag goed informeren. Mocht je daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024?

Traditiegetrouw ontvang je deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van jouw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2023. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente jouw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. Maar de WOZ-waarde is ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen. De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelastingen. Kortom, het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Je kunt de WOZ-waarde van jouw woning eenvoudig vergelijken met die van jouw buren

De hoogte van de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn openbaar. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je eenvoudig de waarden van woningen in jouw buurt vergelijken met die van jouw woning. Afgelopen jaren hebben de laatste gemeenten zich aangesloten bij het WOZ-Waardeloket, zodat je nu de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland kunt inzien.

Heb je het idee dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is?

De informatie op www.wozwaardeloket.nl zegt nog niet alles. Het kan zijn dat de WOZ-waarden van de woningen van jouw buren ook te hoog zijn, zodat de vergelijking niet alles zegt. Er kunnen ook allerlei factoren een rol spelen die een lagere waardering rechtvaardigen ten opzichte van woningen in jouw buurt, denk aan bodemverontreiniging maar ook een ongunstige ligging, geluidsoverlast etc.

Heb je juist belang bij een hogere WOZ-waarde?

Is de WOZ-waarde van jouw woning lager vastgesteld dan de werkelijke waarde van jouw woning? Dat kan ook nadelig zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de rente van jouw hypotheek opnieuw moet worden vastgesteld of als je een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

Heb je zonnepanelen op het dak?

Zo ja, houd er dan rekening mee dat dit een waarde vermeerderend effect op jouw woning heeft ten opzichte van woningen bij jou in de buurt zonder zonnepanelen.

Meer weten?

Heb je het gevoel dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is en heb je belang bij een lagere WOZ-waarde? Bel of mail ons dan. Wij kunnen beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Ook als je de WOZ-waarde te laag vindt, kunnen we daartegen bezwaar maken.

Let op!
Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na die termijn zit je weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde, niet alleen voor de onroerendezaakbelastingen, maar ook voor de andere belastingen. Dus wees er op tijd bij.

Neem hier contact met ons op.