default-header
HomeBlogsWet Normering Topinkomens (WNT) voor zorginstellingen 2024

Wet Normering Topinkomens (WNT) voor zorginstellingen 2024

Wat zijn de regels en welke invloed heeft dit op het vinden van de juiste kandidaten?

 

‘‘Wnt schrikt kandidaten voor bestuursfunctie af en zorgt voor minder bestuurlijke ervaring”

Is een veelgehoorde uitspraak in de zorgbranche. Het is lastig de juiste mensen te vinden voor het zorgbestuur en de Raad van Toezicht. De Wnt wordt in de praktijk daarin regelmatig als een probleem ervaren. Ook over de toepassing ervan zijn veel onduidelijkheden. In deze blog wordt een overzicht gegeven van de Wnt voor zorginstellingen en welke rol de accountant hierin kan pakken.

Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wnt in werking getreden. Het doel van de Wnt is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector, waaronder zorginstellingen.

In de Wnt worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen met een publieke taak gereguleerd en openbaar gemaakt. Topfunctionarissen zijn de personen die behoren tot de groep van hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon, die leidinggeven aan de gehele rechtspersoon. Als topfunctionaris wordt dus aangemerkt de bestuurder van een corporatie, maar ook een directeur Financiën of directeur P&O van een corporatie als hij of zij tevens lid is van een centraal management- of directieteam dat verantwoordelijk is voor de gehele corporatie.

Regeling zorg en jeugdhulp: de bezoldiging van een topfunctionaris

De Wnt bepaalt de maximale bezoldiging van een topfunctionaris, die voor 2024 is vastgesteld op EUR 233.000.

Voor zorginstellingen geldt een aparte sectorale regeling: de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (‘regeling sector zorg en jeugdhulp’). De regeling kent vijf klassen, klasse I tot en met V. De maximale bezoldiging is afhankelijk van de klasse waarin de zorginstelling is ingedeeld.

Het uitgangspunt is dat voor grotere, complexere zorginstellingen een zwaarder functieprofiel vereist is dan voor kleinere, eenvoudige zorginstellingen. Bij een hogere functiezwaarte is een hogere bezoldiging passend. Bij het vaststellen van de klassenindeling wordt gekeken naar de kennisintensiteit, aantal taken, financieringsbronnen en de omzet.

Voor de sector zorg:

wnt-lenssenadvies

De beloning van commissarissen en de beroepsregel

De Wnt bepaalt naast de bezoldiging van een topfunctionaris, ook de maximale bezoldiging van de leden van het toezichthoudend orgaan; de Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (‘RvC’).

Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de voorzitter bedraagt 15% van het voor de betreffende zorginstelling geldende bezoldigingsmaximum. Het percentage voor de overige leden bedraagt 10% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum.

Voor elke zorginstelling zal per geval de hoogte van de bezoldiging moeten worden vastgesteld.

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Partijen mogen volgens de WNT geen uitkering overeenkomen die meer bedraagt dan de bezoldiging (exclusief de onkostenvergoedingen) over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband met een maximum van € 75.000,-. Dit geldt bij zowel onvrijwillig als vrijwillig ontslag. Bij een parttime dienstverband geldt het maximum van € 75.000,- naar rato van de omvang van het dienstverband. Uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling zijn voor de WNT geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband en worden derhalve niet door de WNT genormeerd. Deze hoeven ook niet openbaar gemaakt te worden. Zie artikel 2.10, WNT.

Het vinden van de juiste kandidaat

In de praktijk zien we dat het lastig is de juiste topfunctionarissen te vinden. Maar de vraag is of dit echt komt door de wet zelf, of door de vergrijzing. Onze ervaring is dat bij de juiste toepassing bestuurders voldoende worden beloond om de juiste mensen te kunnen vinden. Het is belangrijk om de arbeidsvoorwaarden goed te beoordelen en in te schatten of deze in lijn liggen met de verantwoordelijkheden en gebruiken in de zorgbranche. Met de juiste informatie kan de WNT dus goed worden toegepast, maar het is ‘oppassen geblazen’.

De Wnt gaat uit van een openbaarmakingsplicht, en diverse instanties (zoals de accountant) moeten uit zichzelf of desgevraagd informatie aan de verantwoordelijke minister leveren. Die minister kan bij niet-naleving van de Wnt dwangsommen opleggen, te veel betaalde bedragen opeisen en tot openbaarmaking besluiten. Het is dus ‘oppassen geblazen’ met de Wnt.

Heb je nog vragen over de bezoldiging van bestuurders of twijfel je eraan wie de topfunctionaris is? Wij staan graag voor je klaar om deze vragen te beantwoorden.
Richard Knops - Lenssen Advies

Geschreven door Richard Knops, Accountant
Gepubliceerd op donderdag 18 januari 2024

Terug naar overzicht