default-header
HomeBlogsDe NOW-regeling; hoe werkt deze in de praktijk?

De NOW-regeling; hoe werkt deze in de praktijk?

Op 31 maart maakte Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de zogenaamde NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) bekend. De insteek van deze tijdelijke regeling is een tegemoetkoming te verstrekken aan ondernemers teneinde werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden (zoals de coronacrisis) te behouden. Inmiddels hebben ruim 110.000 ondernemers een aanvraag voor deze regeling gedaan.

Bij de NOW-regeling zijn vier partijen betrokken, namelijk: de overheid (UWV), werknemers,  werkgevers en accountants. Het voordeel van deze regeling voor de overheid en voor werknemers betreft vooral het behoud van werkgelegenheid en dat er dus geen beroep op de WW gedaan hoeft te worden. Voor werkgevers en accountants spelen andere factoren een rol. Bij werkgevers ligt de nadruk op het verkrijgen van liquiditeit en voor accountants staat de verantwoording centraal.

Een voorbeeldberekening

Werkgevers, die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart maximaal 90% van de loonsom vergoed krijgen. De belangrijkste variabelen die een rol spelen in deze regeling zijn:

  • De omzet over het jaar 2019 (bijv. € 900.000);
  • De omzet over drie aaneengesloten maanden in de periode van maart 2020 tot en met juli 2020 (bijv. € 150.000 van maart 2020 tot en met mei 2020);
  • Het bruto loon sociale verzekeringen over de maand januari 2020 (bijv. € 20.000).

In deze situatie is sprake van een omzetverlies van € 75.000, namelijk: (€ 900.000 * 3/12) -/- 150.000, dit is 33%. Op basis van de uitgangspunten is dan sprake van een vergoeding van € 23.400 (€ 20.000  * 130% * 3 maanden * 90% * 33%).

Stel dat de werkelijke loonsom over de periode maart tot en met mei € 55.000 bedraagt. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er minder mensen in dienst zijn of omdat er minder overuren gemaakt worden. Ten opzichte van drie keer de maand januari betekent dit een afwijking van de loonsom van € 5.000 en een korting op de subsidie van € 5.850 (€ 5.000 * 130% * 90%). De uit te betalen subsidie verandert dan van € 23.400 in € € 17.550.

Deze korting wordt verrekend bij de uitbetaling van de afrekening. Als voorschot wordt 80% uitbetaald in 2020 verdeeld over drie maanden. In dit voorbeeld betekent dat in totaliteit een bedrag van € 18.720 (80% * € 23.400). Bij de afrekening in 2021 met een gelijkblijvend omzetverlies zou dan de resterende € 4.680 uitbetaald worden, maar door de korting van € 5.850 dient er dus nog € 1.170 terugbetaald te worden aan het UWV.

“Een accountsverklaring is een vereiste om aanspraak te kunnen maken op de NOW-regeling. Dit om misbruik van de regeling tegen te gaan.”

In het bovenstaande voorbeeld is gekozen voor een terugbetaling vanwege een lagere loonsom over de NOW-periode, maar als de omzetdaling in werkelijkheid niet € 75.000 is, maar bijvoorbeeld € 50.000 dan betekent dit een korting op de subsidie. Het werkelijke omzetverlies is dan 22% (€ 50.000 / € 225.000) en de definitieve subsidie van de loonkosten wordt dan € 15.600 (€ 20.000 * 3 *130% * 22%) in plaats van € 23.400. Het verschil van € 7.800 wordt dan verrekend met het nog te ontvangen voorschot van € 4.680. Per saldo dient dan dus nog € 3.120 terugbetaald te worden aan het UWV.

Uit het bovenstaande voorbeeld is af te leiden dat het beïnvloeden van de omzet, over zowel het hele jaar 2019 als de NOW-periode over 2020, grote invloed kan hebben over het uit te betalen bedrag van de subsidie. Het risico is dat de omzet over 2019  positief wordt beïnvloed (omzet zo hoog mogelijk) en de omzet over 2020 negatief wordt beïnvloed (omzet zo laag mogelijk). Hoe groter het omzetverlies namelijk is, hoe groter de compensatie van de loonkosten is. Dit met een maximum van 90%. Posten als onderhanden projecten en nog te factureren omzet zijn bekende voorbeelden voor het presenteren van zodanige cijfers om een zo hoog mogelijke tegemoetkoming te krijgen.

Accountantsverklaring

Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode verstrekt de werkgever een opgave aan het UWV met de werkelijke gegevens over de omzet en de loonsom over de NOW-periode. Bij deze opgave dient ook een accountantsverklaring verstrekt te worden. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de soort accountantsverklaring, die bij een bepaald omzetniveau vereist is. Een controleverklaring zal voor de ondernemingen in het MKB een stevige kostenpost betekenen. De verwachting is wel dat beneden een bepaalde omzetgrens een samenstellingverklaring toereikend zal zijn. Mogelijk dat bij hele kleine subsidiebedragen zelfs geen verklaring van een accountant vereist is en dat op andere wijze verantwoording kan worden afgelegd.

10 aandachtspunten bij de NOW-regeling

Er zijn wel een aantal aandachtspunten te plaatsen bij deze regeling. We zetten er tien voor je op een rijtje:

1. De regeling betreft een voorschot dat gebaseerd is op de verwachte omzetdaling over drie aaneengesloten maanden in de periode maart tot en met juli 2020 en wordt afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. Indien de periode maart tot en met juli doorgaans een piekperiode betreft, is het dus ongunstig dat de omzet 2019 niet op deze periode wordt gebaseerd, maar op 3/12 van het hele jaar 2019. Voor bedrijven met seizoenfluctuaties kan de regeling dus heel ongunstig zijn.
2. De uitbetaling geschiedt in drie maandelijkse voorschotten van 80% en een afrekening van 20%. Deze afrekening wordt pas uitbetaald in 2021, twaalf maanden na afloop van de NOW-periode in 2020. Zoals in bovenstaande voorbeelden aangegeven werd, kan deze afrekening ook resulteren in een terugbetaling.
3. De maatregel heeft betrekking op bijzondere omstandigheden. Dit betekent dat ook in andere situaties dan de coronacrisis een tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Dit betreft bedrijven die bijvoorbeeld getroffen zijn door maatregelen op het vlak van PFAS en stikstof.

“De NOW-regeling geldt niet alleen voor de coronacrisis, maar ook voor andere bijzondere omstandigheden.”

4. Voorwaarde voor toepassing van deze regeling is dat werkgevers het loon van werknemers doorbetalen en dat deze werknemers niet vanwege bedrijfseconomische redenen gaan ontslaan. Indien werknemers toch via het UWV ontslagen worden, dan wordt de subsidie teruggevorderd met verhoging van een boete van 50%.
5. Het sociale verzekeringsloon wordt verhoogd met een opslag van 30% voor sociale lasten. Dit betekent dat de directeur-grootaandeelhouder doorgaans geen gebruik van deze regeling kan maken. De directeur-grootaandeelhouder kan wel gebruikmaken van de Tozo-regeling.
6. Indien naderhand blijkt dat de loonsom hoger is dan de opgegeven loonsom over de maand januari 2020, dan leidt deze hogere loonsom niet tot een hogere vaststelling van de subsidie. Een lagere loonsom leidt wel tot gedeeltelijke terugbetaling.
7. De opslag van 30% voor sociale lasten is een norm en dekt niet de werkelijke loonkosten.
8. Om misbruik van de regeling tegen te gaan, is een accountantsverklaring vereist. Deze verklaring dient binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode te worden overlegd.
9. De NOW-regeling gaat uit van de omzet over drie maanden in de periode van maart 2020 tot en met juli 2020. Indien de omzet in de NOW-periode pas later ontvangen wordt, kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan. De NOW-regeling is gebaseerd op omzet en niet op het ontvangen van de gelden van deze omzet.
10. Het betreft een tijdelijke maatregel voor een periode van drie maanden met een mogelijke verlenging van drie maanden onder nog bekend te maken voorwaarden.

Voorkom dat je te maken krijgt met de valkuilen van de NOW-regeling en neem contact met ons op. We helpen je namelijk graag door antwoord te geven op heersende vragen en het verkrijgen van een zo hoog mogelijke tegemoetkoming. Mits, er aan de vele voorwaarden van de regeling voldaan wordt.

Paul Grubben AA - Lenssen Advies

Geschreven door Paul Grubben AA, Accountant
Gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020

Terug naar overzicht