Koppeling Basecone – Twinfield voor cliënten die zelf administratie verwerken

Beste klant,

Door een recente Twinfield-update is het mogelijk dat u een foutmelding krijgt bij het verwerken van de documenten via Basecone. Om direct verder te kunnen gaan dient u de koppeling tussen Basecone en Twinfield in Basecone opnieuw te leggen. Hier volgt een instructie:

 1. Log in bij Basecone;
 2. Klik links in het verticale menu op het kopje ‘Instellingen’;
 3. Klik vervolgens op ‘Gebruikers’ en daarna op het kopje ‘Bewerken’ ;
 4. Klik op het tabblad ‘Boekhoudsysteemgebruikers’;
 5. Klik in de regel waarin Twinfield staat op ‘Koppeling maken’. Indien de status nog ‘verbonden’ is, klik eerst op ‘Koppeling verbreken’.
 6. Log in op één van onderstaande mogelijkheden:
  – Het Wolters Kluwer-account door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren. Vervolgens wordt, afhankelijk van de instellingen, een mail of SMS toegestuurd met een code. Voer deze code in.
  – Gebruikersnaam/wachtwoord en omgevingsnaam: Lenssen
 7. De koppeling is nu opnieuw gelegd.

Deadline nadert voor gegevensregistratie UBO-register

Op 27 september 2020 trad het UBO-register in werking. Ben je aandeelhouder van een bv of heb je een andere vorm van eigendom of zeggenschap in een onderneming, dan heb je sindsdien achttien maanden de tijd gekregen om jouw gegevens bij de Kamer van Koophandel te laten registreren in het UBO-register. Die achttien maanden zijn bijna voorbij. Op 27 maart 2022 moet je aan deze registratieplicht hebben voldaan. Hierna lees je wat die registratieplicht ook alweer inhoudt en welke maatregelen er getroffen zijn om jouw privacy te beschermen, nadat jouw gegevens zijn geregistreerd. 

Voor wie?

In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland moeten net als in alle andere EU/EER-lidstaten – de gegevens registreren bijhouden van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s: Ultimate Beneficial Owners). Dit moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Je bent een UBO als je uiteindelijk voor meer dan 25% eigenaar bent – of zeggenschap hebt over – o.a. bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht. Ben je UBO van een vennootschap die naar buitenlands recht is opgericht, dan worden jouw gegevens niet in Nederland geregistreerd, maar mogelijk wel in een andere EU-/EER-lidstaat. Ook een eenmanszaak valt niet onder de registratieplicht.

Welke gegevens?

De gegevens in het UBO-register betreffen jouw naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat je houdt. Deze gegevens zijn voor iedereen openbaar, maar kunnen alleen op naam van jouw onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op jouw eigen naam. Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit betreffen jouw BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), jouw geboortedag en -plaats en je geboorteland, jouw woonadres en een kopie van een geldig identiteitsdocument en van document(en) waaruit de aard en grootte van jouw economisch belang blijkt.

Waar en wanneer gegevens aanleveren?

De Kamer van Koophandel (KvK) beheert het UBO-register. Je hebt tot 27 maart 2022 de tijd om de gegevens in het UBO-register te laten vastleggen. De 18-maandentermijn geldt alleen voor vennootschappen en andere entiteiten die op 27 september 2020 bestonden. Vennootschappen en andere entiteiten die na 27 september zijn opgericht, moeten de gegevens van hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. De registratie van de UBO-gegevens is ook een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer. Voldoe je niet aan de registratieplicht, dan kan een sanctie volgen, bijvoorbeeld een boete. 

Waarborgen privacy

Het UBO-register wordt deels openbaar. Daar maak je je misschien zorgen over, maar er zijn maatregelen getroffen om je privacy te beschermen. De persoon die gegevens uit het UBO-register wil raadplegen, moet zich namelijk vooraf identificeren. Die identiteit wordt met nieuwe elektronische identificatiemiddelen vastgelegd. Daarnaast moet de raadpleger een vergoeding betalen en heb je inzage in het aantal keren dat jouw gegevens zijn verstrekt. Hiervan worden uitgezonderd de raadplegingen door de FIU en de bevoegde autoriteiten. In bijzondere omstandigheden kan je verzoeken om afscherming van jouw gegevens.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 8e tranche

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW)’. Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 kan alweer de 6e NOW-regeling (NOW 6.0) worden aangevraagd. Dit keer is er maar één tranche. We informeren je hierna over deze 8e tranche van de NOW-regeling.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de maanden januari 2022 tot en met maart 2022 (omzetperiode). In tegenstelling tot eerdere tranches kan je dus niet langer kiezen over welke maanden je het omzetverlies wilt berekenen. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%.

Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt, als omzet meetellen. De TVL (vanaf NOW 3) en ook de NOW zelf worden echter niet gezien als omzet.

Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Startende ondernemers

Ook ondernemers die tussen 2 januari 2019 tot en met 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de 8e tranche. De referentieperiode voor de omzetdaling ziet er dan als volgt uit:

 

Bedrijfsuitoefening gestart Referentie-omzetperiode
Vóór 1 januari 2019 Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 4
In periode van 2 januari 2019 t/m

1 februari 2020

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m

29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 3

In de periode van 2 februari 2020 t/m 1 juli 2021 Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 4, maal 3
In de periode van 2 juli 2021 t/m 30 september 2021 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m

31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 3

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 8e tranche is oktober 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over.

De werkgeverslasten worden bij de 8e tranche voor 30% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in de maanden januari tot en met maart 2022 mag ten opzichte van driemaal de loonsom in oktober 2021 worden verminderd met 15%, zonder dat de subsidie lager wordt. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 15%? In dat geval kan dat betekenen dat je NOW-subsidie moet terugbetalen.

Geen dividend of bonus plus accountantsverklaring

De voorwaarde is dat er geen bonussen of dividenden wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot of de definitieve subsidie minder bedraagt dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern. In die laatste twee situaties is ook een accountantsverklaring niet verplicht.

Voor de 8e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividenden uit te keren over 2022. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond. Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over bonus- en dividendbeleid is verplicht.

Inspanningsverplichting scholing

Je hebt een inspanningsverplichting om jouw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

Ook heb je een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Je kunt bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Als je in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar in de periode van 1 januari 2022 tot en met 13 april 2022 geen contact hebt gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk, leidt dit tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 8e tranche van de NOW-regeling kan je vanaf 14 februari 2022 indienen via de website van het UWV. Het loket is open tot en met 13 april 2022.

Bij de aanvraag moet je de procentuele verwachte omzetdaling en het loonheffingennummer vermelden. Ook vermeld je het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De 8e tranche kent een vergoedingspercentage van 85%. Je ontvangt een voorschot van 80%.

Ook voor de 8e tranche moet je een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 3 oktober 2022 tot 2 juni 2023.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij de NOW-aanvraag? Wij helpen je graag verder. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – als dat nodig is – zorgen voor een accountantsverklaring. Binnenkort nemen we contact met je op om de mogelijkheden voor jou in kaart te brengen.

Update compensatie vermogensrendementsheffing / massaal bezwaar Box 3

In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat de staatssecretaris verwacht in februari meer duidelijkheid te kunnen geven aan de 2e Kamer over het massaal bezwaar Box 3.

Op 4 februari zijn alle bezwaarschriften die zijn aangemerkt als massaal bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing vanaf 1 januari 2017 gegrond verklaard. Het kabinet heeft tijd nodig om zorgvuldig tot rechtsherstel te komen en komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit.