default-header
Home Corona Virus Update

Corona Virus Update

Het kabinet heeft in de afgelopen maanden aanvullende economische maatregelen gepresenteerd ten aanzien van het Coronavirus. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Op deze pagina zijn de maatregelen in hoofdlijnen uiteengezet. Voor specifieke informatie of verdere vragen: raadpleeg een van onze medewerkers!

De maatregelen op een rij:

 1. Tegemoetkoming loonkosten (NOW)
 2. Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
 8. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Naast bovengenoemde maatregelen die door het kabinet zijn gepresenteerd, is door ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos een negende maatregel gepresenteerd:

9. Half jaar uitstel van aflossingen financieringen tot 2,5 miljoen euro.

 

De maatregelen op een rij:

1. Tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Het kabinet wil het mogelijk maken dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Op 20 mei is hiertoe de verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd. Deze NOW 2.0-regeling biedt ondernemers wederom een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel aan. Dit keer voor de salariskosten over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

In vergelijking met de eerste versie van de NOW die gold voor de loonkosten over maart, april en mei 2020 zijn er echter een aantal belangrijke verschillen. Hieronder beschrijven wij de werking van de NOW 2.0 en gaan wij in op de verschillen met de NOW 1.0.

NOW 2.0

De NOW 2.0 biedt een vergoeding van loonkosten voor ondernemers over de maanden juni, juli, augustus en september 2020 aan. Er bestaat recht op NOW indien sprake is van een omzetdaling van 20% of meer ten opzichte van de gemiddelde omzet van 2019. De omzetdaling wordt beoordeeld in een viermaandsperiode waarbij gekozen kan worden uit een periode juni, juli, augustus, september OF juli, augustus, september, oktober OF augustus, september, oktober, november. Als gebruik is gemaakt van NOW 1.0 moet het tijdvak aansluiten op het tijdvak van NOW 1.0. Afhankelijk van het percentage omzetdaling geeft de NOW 2.0 recht op een gedeeltelijke vergoeding van de loonkosten (omzetdaling x 90%). Voor de maximale hoogte van de subsidie is de loonsom van maart 2020 bepalend.

De NOW wordt op voorschotbasis in twee delen voor 80% uitbetaald. Achteraf vindt een definitieve afrekening plaats en wordt het restant van 20% uitbetaald. Ondernemers dienen hun personeel voor 100% door te betalen.

Aanmelden voor de NOW 2.0 kan wederom via UWV. Er wordt geen automatische verlenging gegeven. Ook ondernemers die al eerder NOW hebben aangevraagd moeten zich dus opnieuw melden. Aanvraag kan vanaf 6 juli 2020 tot 31 augustus 2020. Na afloop is wederom derde deskundige verklaring of een accountantsverklaring nodig om de definitieve subsidie vast te stellen. Dit is afhankelijk van de omvang van de NOW-subsidie.

Aanvragen van de NOW 1.0 is niet meer mogelijk vanaf 5 juni.

Verschil 1: Referentiemaand

Een eerste verschil met de NOW 1.0 is de loonsom op basis waarvan de subsidie wordt bepaald. In de NOW 1.0 was de loonsom van januari 2020 bepalend. In de NOW 2.0 is er voor gekozen om de subsidie te baseren op de loonsom van maart 2020. Het loon over maart is het loon dat maximaal door de NOW 2.0 wordt vergoed. Dit is met name praktisch voor ondernemers die in januari een lage loonsom hebben zoals in de horecasector.  

Verschil 2: Voorwaarden

Als u NOW 2.0 aanvraagt gelden er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Overtreedt u deze voorwaarden, dan vervalt het recht op NOW 2.0. Een reeds ontvangen bedrag moet u terugbetalen. De voorwaarden kennen we al van het versoepelde groepsbegrip van NOW 1.0.

Als u NOW 2.0 aanvraagt is het niet toegestaan om: 

 • over het boekjaar 2020 dividend uit te keren. Reeds eerder genomen dividendbesluiten hoeven niet te worden teruggedraaid; 
 • in 2020 aandelen in te kopen;
 • over 2020 aan het bestuur en/of directie bonussen uit te betalen. Bonussen aan het ander personeel die arbeidsrechtelijk zijn overeengekomen zijn wel toegestaan.   

Deze voorwaarden gelden tot het moment van de aandeelhoudersvergadering over het boekjaar 2020, in 2021. De voorwaarden gelden alleen indien u verplicht bent om bij vaststelling van de definitieve subsidie een accountantsverklaring aan te leveren.  

Verschil 3: Terugbetaling van NOW bij lagere loonsom 

Een derde verschil is de sanctie bij ontslag van werknemers. Na een proefballon van Minister Koolmees en een hoop ophef in de media wisten we al dat hierop iets zou wijzigen. Waar in de NOW 1.0 nog een sanctie is opgenomen van 150% terugbetaling van NOW subsidie, is deze sanctie in de NOW 2 verlaagd naar 100%.  

Dit maakt ontslag van werknemers financieel laagdrempeliger ondanks dat de werkgever NOW ontvangt. Wel ontstaat een NOW terugbetalingsverplichting bij een lagere loonsom door ontslag; vergelijkbaar met een lagere loonsom door andere omstandigheden (zie het voorbeeld hieronder)De versoepeling geldt voor ontslagen in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020. 

Voor ontslag van werknemers op bedrijfseconomische redenen is overigens nog steeds een vergunning van het UWV nodig. Bij de beoordeling hiervan houdt het UWV ook rekening met de aangevraagde (en ontvangen) NOW. Ook blijft de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing.  

Werkgevers worden opgeroepen om hun personeel bij- en om te scholen. Er komt een budget beschikbaar dat bedoeld is voor omscholing. Hiermee probeert de regering voor te sorteren op mensen die hun baan verliezen in bijv. de horeca en hen in te zetten in een sector waar veel vraag is naar personeel.  

Voorbeeld NOW 1.0

Bij een omzetdaling van 50% bestaat recht op 45% NOW (50% x 90%).  

Als de loonsom in maart, april of mei 2020 lager is dan in januari 2020 maar dit niet door ontslag van een werknemer komt moet volgens NOW 1.0 90% subsidie worden terugbetaald over dat loon (100% x 90%). Er wordt hierbij geen rekening gehouden met het percentage omzetdaling.  

Als de loonsom in maart, april of mei 2020 lager is dan in januari 2020 en dit wel door ontslag van een werknemer komt moet volgens NOW 1.0 135% subsidie worden terugbetaald over dat loon (150% x 90%). Er wordt hierbij ook geen rekening gehouden met het percentage omzetdaling. Daarnaast is er dus een opslag van 50%. 

Voorbeeld NOW 2.0

Bij een omzetdaling van 50% bestaat recht op 45% NOW (50% x 90%).   

Als de loonsom in juni, juli of augustus 2020 lager is dan in maart 2020 dient volgens NOW 2.0 90% subsidie worden terugbetaald over dat loon (100% x 90%). Er wordt hierbij geen rekening gehouden met het percentage omzetdaling. De oorzaak van de lagere loonsom is niet van belang.  

De loonsom kan lager zijn door ontslag van werknemers; maar ook door bijvoorbeeld het niet langer oproepen van oproepkrachten of vrijwillig vertrek van werknemers in januari of maart 2020. In die gevallen is nog steeds mogelijk dat meer NOW moet worden terugbetaald dan over die specifieke loonkosten is ontvangen. Hoewel er recent veel vragen waren over deze uitwerking is dit voor de NOW 1.0 eerder al bevestigd door Minister Koolmees in de toelichting en vragen in de Tweede Kamer. Hierop vindt geen wijziging plaats.

Update: Op 28 mei jl. Is bekend gemaakt dat in situaties waarin de WMCO van toepassing is (ontslag van 20 werknemers of meer) overeenstemming bereikt moet worden met de vakbond of ondernemingsraad. Lukt overeenstemming niet, dan moet een afspraak voor mediation worden gemaakt met de Stichting van de Arbeid. Is geen sprake van overeenstemming of mediation dan geldt alsnog een ontslagboete met een omvang van 5% van de NOW 2.0 subsidie. Deze “ontslagboete” wijkt qua berekeningsmethodiek af van de “ontslagboete” in de NOW 1.0.

Verschil 4

Voor de opslag voor vaste lasten wordt gerekend met 40%. In de NOW 1.0 was dat nog 30%.

2. Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van uw gemeente in de gaten.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Over Tozo

Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen in verband met tijdelijke liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het Coronavirus bijzonder uitstel voor belastingen aanvragen. De Belastingdienst stopt de invordering dan direct. Deze mogelijkheid geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%.

Inmiddels kan bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de periode tot 1 oktober.

Daarnaast kunnen ondernemers die nu belasting betalen op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en een lagere winst verwachten door de Coronacrisis kunnen, een verzoek indienen voor een verlaging van deze aanslag. Daardoor gaan ondernemers direct minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

Let op! Indien u een voorlopige aanslag ineens heeft betaald vanwege de betalingskorting, kan het wijzigen nadelig uitvallen. Indien u de voorlopige aanslag laat uitbetalen vervalt de betalingskorting.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat.

Bij wie kan ik terecht als ik gebruik wil maken van de GO-C?

De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO.

Waar kunnen de bedrijven een aanvraag indienen?    

Bedrijven moeten aanvraag indienen bij een bank. Zie voor verdere details van de regeling de website van RVO.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

In hoofdlijnen:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,5 miljoen (€ 2,8 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 4 jaar.
 • U kunt het krediet lineair aflossen. U moet hier op zijn laatst 2 jaar na de start van het krediet mee beginnen.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie, afhankelijk van de looptijd, 0,5% respectievelijk 0,75%. Bij andere bedrijven bedraagt het percentage 1,5% respectievelijk 2,25%.
 • De borgstelling is 70%.
 • De persoonlijke borgstelling voor een meerderheidsaandeelhouder binnen een besloten vennootschap is verlaagd van 25% naar 10% van het BL-C-krediet.
 • U kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Vele gemeenten hebben uitstel van betaling ten verleend aanzien van de gemeentelijke belastingen. Vraag één van onze medewerkers naar de voorwaarden per gemeente.

8. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is de opvolger van de TOGS-regeling en helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf eind juni bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Voor wie is deze regeling?
De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

De regeling is ook voor organisaties met een horecafunctie, zoals hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horecagelegenheid. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet verloren hebben. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte. Bedrijven krijgen maximaal 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden.

Waaruit bestaat de TVL?
Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

De regeling wordt verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op de website van RVO.

Voorwaarden
Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

TVL in relatie tot TOGS en NOW
Ook als u al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kunt u gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Relatie met NOW
U kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie.

Aanvragen
U kunt de tegemoetkoming vanaf eind juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

 • Aanvraag via RVO, www.rvo.nl;
 • Om aanvraag in te dienen is minimaal eHerkenning niveau 1 vereist of Digid;
 • In aanmerking komen ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes door het Ministerie;
 • Betreft eenmalige gift van €4.000,-;
 • Bedoeld ter dekking van vaste lasten;
 • Bedrijven die aanvragen moeten op 15 maart geregistreerd zijn bij KvK met de betreffende SBI-code;
 • Aanvragen kan vanaf 27 maart tot en met 26 juni;
 • Aanvragen kan via intermediair. Hiervoor dient machtigingsformulier te worden ingevuld;
 • Doelstelling is besluit binnen 2 weken na aanvraag;
 • Tegemoetkoming is €4.000,- per onderneming, niet per vestiging;
 • Vestigingsadres onderneming moet een ander adres zijn als huisadres om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen;
 • Verklaring dat in periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten is van tenminste €4.000,-;
 • De onderneming heeft minstens €4.000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020;
 • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst;
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf;
 • De onderneming is niet failliet;
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

9. Uitstel aflossingen banken

Kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossingen van hun leningen. Hiervoor dient een verzoek bij de betreffende bank te worden ingediend.

9. Uitstel aflossingen banken

Vragen of ondersteuning?

 

Heeft u vragen of kunnen wij ondersteuning bieden bij het treffen van maatregelen? Dan staan wij u graag bij!

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 077-3988327 en verbinden u graag door naar de juiste contactpersoon.

Uiteraard kunt  u ook een e-mail sturen naar uw relatiebeheerder.

Marissa Driessen - Lenssen Advies
Marissa Driessen
Office Manager
Elja Bovens - Lenssen Advies
Elja Bovens
Office Manager
Josina Welten-van Lierop - Lenssen Advies
Josina Welten-van Lierop
Office Manager