default-header
Home Corona Virus Update

Corona Virus Update

Het Coronavirus treft ons allemaal. Het kabinet heeft daartoe aanvullende economische maatregelen gepresenteerd ten aanzien van het Coronavirus. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Op deze pagina zijn de maatregelen in hoofdlijnen uiteengezet. Voor specifieke informatie of verdere vragen: raadpleeg een van onze medewerkers!

De maatregelen op een rij:

 1. Tegemoetkoming loonkosten (NOW)
 2. Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
 8. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Naast bovengenoemde maatregelen die door het kabinet zijn gepresenteerd, is door ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos een negende maatregel gepresenteerd:

9. Half jaar uitstel van aflossingen financieringen tot 2,5 miljoen euro.

 

De maatregelen op een rij:

1. Tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert daarom vandaag de regeling NOW. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

In dit artikel zijn de hoofdpunten van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zoals deze op 31 maart op de website van het RVO zijn gepubliceerd uiteengezet. De complete regeling is te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

 • Aanvraag geschiedt via het UWV (waarschijnlijk vanaf 6 april 2020) door middel van een formulier dat te beschikbaar komt op uwv.nl;
 • Aanvraag geschiedt op loonheffingsnummer;
 • Vergoeding wordt verstrekt op basis van verwacht omzetverlies;
 • Het verwachte omzetverlies in periode maart/april/mei 2020 in vergelijking met 2019 (referentie-omzet is totale omzet 2019, gedeeld door 4) moet 20% of hoger zijn;
 • Keuze aan werkgever om omzetvergelijking voor 2020, 1 of 2 maanden later te starten in verband met vertragend effect in omzetdaling;
 • Berekening subsidie vindt plaats op basis van het sociale verzekeringsloon over januari 2020 + 30% opslag;
 • Opslag van 30% over sociale verzekeringsloon ter dekking van werkgeverslasten (vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies);
 • De regeling geldt voor zowel vaste medewerkers als oproepkrachten;
 • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020;
 • Indien het UWV positief oordeelt, dan wordt 80% van de toegekende subsidie als voorschot uitbetaald in 3 termijnen;
 • Eerste uitbetaling van voorschot binnen 2 tot 4 weken na indiening aanvraag. De verwachting van het UWV is dat dit sneller kan;
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode dat aanspraak wordt gemaakt op de NOW dient door de werkgever vaststelling van de subsidie te worden aangevraagd;
 • In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist;
 • Het UWV zal vervolgens binnen 22 weken een eindafrekening doen.

2. Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

In hoofdlijnen:

 • Deze regeling is niet alleen voor zzp’ers bedoeld. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.
 • De Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers gaat in de week van 30 maart van start.
 • Gemeenten voeren de regeling uit. Vooralsnog geldt de regeling tot 1 juni.
 • De regeling werkt terug tot 1 maart. Als de zelfstandige vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen is gekomen als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kan hij bij de gemeente waar hij woont een aanvraag indienen.
 • De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020).
 • Een aanvraag voor levensonderhoud is tot en met 31 mei 2020 in te dienen. De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).
 • Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen:
  • Inkomensondersteuning;
  • Lening voor bedrijfskapitaal.
   De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De gehanteerde bedragen zijn gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud, zoals kosten voor boodschappen en huur.
 • Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.
 • Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
 • Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden.
 • De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.
 • Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.
 • Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is  1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt voorlopig tot 1 juni 2020.
 • Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
 • In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure.
 • Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.
 • De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken.
 • Aanvragers moeten daarnaast voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
 • Ook moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.
 • Als een zelfstandige met een onderneming in Nederland in een andere lidstaat woonachtig is, kan deze in het woonland een beroep te doen op sociale bijstand.
 • Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Daarnaast moet de dga naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn/haar bv nu geen salaris kan uitbetalen.

Gemeente Horst aan de Maas
Via https://www.horstaandemaas.nl/hulp-voor-zelfstandig-ondernemers.

Gemeente Peel en Maas
Via mailadres Bbz@peelenmaas.nl;

  • Naam, adres, woonplaats
  • Naam bedrijf
  • Branche
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Hierop volgend wordt een aanvraagformulier toegestuurd.

Gemeente Venray
Telefonisch via 0478523333. Kies 1 in het keuzemenu.

Gemeente Venlo
Per mail via info@venlo.nl of via telefoonnummer 0773597290.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen in verband met tijdelijke liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het Coronavirus bijzonder uitstel voor belastingen aanvragen. De Belastingdienst stopt de invordering dan direct. Deze mogelijkheid geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%.

Lenssen Advies is in gesprek met de belastingdienst om dit organisatorisch efficiënt en daadkrachtig af te wikkelen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Daarnaast kunnen ondernemers die nu belasting betalen op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en een lagere winst verwachten door de Coronacrisis kunnen, een verzoek indienen voor een verlaging van deze aanslag. Daardoor gaan ondernemers direct minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

Let op! Indien u een voorlopige aanslag ineens heeft betaald vanwege de betalingskorting, kan het wijzigen nadelig uitvallen. Indien u de voorlopige aanslag laat uitbetalen vervalt de betalingskorting.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

In hoofdlijnen:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen
 • U kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%.
 • De borgstelling is 70%.
 • U kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de Coronacrisis.

De eerste aanvragen zijn inmiddels ingediend.
Lenssen Advies kan deze aanvraag voor u verzorgen indien u dat wenst.

Uitbreiding TOGS-regeling
Ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen. Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft gisteren (dinsdag 31 maart) de uitbreiding bekend gemaakt.

De hoofdlijnen van deze regeling zijn:

 • Aanvraag via RVO, www.rvo.nl;
 • Om aanvraag in te dienen is minimaal eHerkenning niveau 1 vereist of Digid;
 • In aanmerking komen ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes door het Ministerie;
 • Betreft eenmalige gift van €4.000,-;
 • Bedoeld ter dekking van vaste lasten;
 • Bedrijven die aanvragen moeten op 15 maart geregistreerd zijn bij KvK met de betreffende SBI-code;
 • Aanvragen kan vanaf 27 maart tot en met 26 juni;
 • Aanvragen kan via intermediair. Hiervoor dient machtigingsformulier te worden ingevuld;
 • Doelstelling is besluit binnen 2 weken na aanvraag;
 • Tegemoetkoming is €4.000,- per onderneming, niet per vestiging;
 • Vestigingsadres onderneming moet een ander adres zijn als huisadres om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen;
 • Verklaring dat in periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten is van tenminste €4.000,-;
 • De onderneming heeft minstens €4.000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020;
 • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst;
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf;
 • De onderneming is niet failliet;
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

9. Uitstel aflossingen banken

Kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossingen van hun leningen. Hiervoor dient een verzoek bij de betreffende bank te worden ingediend.

9. Uitstel aflossingen banken

Vragen of ondersteuning?

 

Heeft u vragen of kunnen wij ondersteuning bieden bij het treffen van maatregelen? Dan staan wij u graag bij!

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 077-3988327 en verbinden u graag door naar de juiste contactpersoon.

Uiteraard kunt  u ook een e-mail sturen naar uw relatiebeheerder.

Marissa Driessen - Lenssen Advies
Marissa Driessen
Office Manager
Elja Bovens - Lenssen Advies
Elja Bovens
Office Manager
Josina Welten-van Lierop - Lenssen Advies
Josina Welten-van Lierop
Office Manager